Tích hợp Tiktok

Tích hợp Tiktok

  1. Tìm và chọn ứng dụng Tiktok.

  1. Chọn Thêm liên kết.

  2. Đăng nhập với tiktok bằng cách chọn Kết nối với tiktok và cấp quyền truy cập.

  1. Chọn tài khoản quảng cáo, điền tên tích hợp và chọn Lưu liên kết.

    Hiện tại hệ thống không giới hạn số tích hợp Tiktok.

Last updated