Khi có ai đó được thêm vào segment

Khi có khách hàng được thêm vào Segment

Trigger hoạt động khi có bất kì 1 khách hàng nào được thêm vào Segment đã chỉ định. Nghĩa là khi có khách hàng mới hoặc cập nhật khách hàng cũ và khách hàng đó thoả mãn điều kiện Segment cài đặt trong Trigger.

  1. Chọn +Thêm trigger sau đó chọn Khi ai đó được thêm vào segment.

  1. Điền các thông tin Điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tập khách hàng trong flow. Xem thêm tại Thêm điều kiện kích hoạt Trigger.

  2. Chọn Segment kích hoạt Trigger và tần suất chạy Flow.

  • Nếu chọn tần suất chạy Lặp lại, Flow sẽ thực hiện lặp lại mỗi khi có khách hàng được thêm vào Segment đã cài đặt.

  • Nếu chọn tần suất chạy Một lần, Flow chỉ thực hiện khi lần đầu khách hàng được thêm vào segment.

  • Nếu chưa có Segment, bạn có thể tạo mới. Xem thêm tại Segments.

Last updated