Khi ai đó Hủy đăng ký Sequence

Huỷ đăng ký Sequence cho khách hàng

Trigger hoạt động khi 1 khách hàng huỷ đăng ký 1 sequence cụ thể. Các hành động sẽ thực hiện với khách hàng đó.

Trigger được kích hoạt bằng cách:

  • Có thể huỷ đăng ký Sequence thủ công. Xem thêm tại Huỷ đăng ký theo dõi Sequence

  • Huỷ đăng ký tự động bằng cách cài đặt trong Flow, Campaign, Sequence khác.

Lưu ý: Khi huỷ đăng ký Sequence trong Flow của 1 khách hàng lần thứ 2 trở đi thì Flow vẫn sẽ hoạt động từ đầu.

  1. Chọn Trigger Huỷ đăng ký Sequence.

  1. Chọn điều kiện kích hoạt trigger nếu muốn giới hạn tập khách hàng của flow, xem thêm tại Thêm điều kiện kích hoạt Trigger.

  2. Chọn Sequence kích hoạt trigger. Nếu chưa có dữ liệu, bạn có thể tạo mới Sequence, xem thêm tại Sequence.

Last updated