Khi hóa đơn được hoàn thành

Khi hóa đơn được cập nhật sang trạng thái hoàn thành, kịch bản sẽ gửi tới khách hàng trong hóa đơn.

  1. Chọn trigger Khi hóa đơn được hoàn thành.

  2. Mở mục Thiết lập trigger, điền các thông tin Điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tập khách hàng trong flow. Xem thêm tại Thêm điều kiện kích hoạt Trigger.

Lưu ý:

  • Nếu bạn sử dụng phương thức bán nhanh, bán thường hóa đơn tạo mới sẽ ở trạng thái hoàn thành.

  • Tùy theo từng hình thức bán hàng, sử dụng KiotViet để tạo các kịch bản với trigger tương ứng để tránh trùng lặp kịch bản.

Last updated