Links

Chương trình khuyến mại

LadiFlow giúp bạn quản lý các chương trình khuyến mại, tạo và quản lý voucher.

Tạo chương trình khuyến mại

 1. 1.
  Chọn Cài đặt, sau đó chọn Chương tình khuyến mại.
 1. 2.
  Chọn Tạo chương trình mới.
 2. 3.
  Nhập các thông tin của chương trình khuyến mại. Nếu chọn tự động tạo mã phân phối khuyến mại, LadiFlow sẽ tạo các mã theo quy tắc bạn cài đặt mỗi khi phân phối voucher. Nếu không chọn tự động tạo mã, bạn có thể tự tạo từng voucher hoặc import danh sách voucher.

Tạo mã voucher

 1. 1.
  Chọn chương trình khuyến mại muốn tạo mã voucher, sau đó chọn Mã khuyến mại.
 1. 2.
  Chọn Tạo mã khuyến mại mới, sau đó chọn tự động tạo hoặc tự tạo.
Nếu bạn chọn tạo mã khuyến mại mới, bạn hãy nhập mã của mình và chọn Lưu.
Nếu bạn chọn tự động tạo mã khuyến mại, bạn hãy điền các thông tin: số lượng tạo, tiền tố (nếu có), hậu tố (nếu có). Hệ thống sẽ tự động tạo các voucher theo yêu cầu của bạn.