Gửi thông báo Slack

Khi bạn muốn gửi thông báo qua tài khoản Slack của bạn.

  1. Chọn +Thêm hành động, tìm và chọn hành động Gửi thông báo Slack.

  2. Chọn tài khoản liên kết, nếu chưa có bạn hãy tích hợp thêm.

  3. Chọn kênh muốn gửi thông báo tới.

  4. Nhập nội dung thông báo.

Kết quả khi thông báo Slack được gửi như sau, với duongthihue là tên tài khoản Slack mà bạn tích hợp và Thông báo slack là nội dung thông báo.

Để nối 2 hành động trong cùng 1 Flow bạn xem thêm tại đây Làm sao để nối 2 hành động trong Flow?

Last updated