Tích hợp Getfly

 1. Tìm và chọn ứng dụng Getfly.

 1. Chọn Thêm liên kết.

 2. Mở 1 cửa sổ trình duyệt mới, truy cập vào Getflyđăng nhập với tài khoản của bạn.

 3. Chọn Cài đặt, chọn Tích hợp, sau đó chọn Tích hợp phần mềm khác. Tiếp theo chọn Getfly.

 1. Chọn Tạo mới, sau đó copy API Key.

 2. Quay trở lại LadiFlow, paste API key vừa copy vào mục API Key.

 1. Sao chép Url Webhook và chọn Lưu liên kết.

 2. Mở lại Getfly, chọn Cài đặt, chọn tiếp Tích hợp, sau đó chọn Tích hợp Webhook.

 3. Dán Url Webhook vừa copy tại bước 7 vào mục Callback URL.

 1. Truy cập LadiFlow, chọn Cài đặt, chọn Tích hợp. Sao chép API key.

 1. Quay lại Getfly, dán API key vừa copy vào mục Secret Key.

 1. Chọn Cập nhật để lưu thông tin.

Hiện tại hệ thống không giới hạn số tích hợp GetFly.

Lưu ý:

 • Ngay sau khi tích hợp được tạo thành công, các dữ liệu khách hàng tạo mới, đơn hàng tạo mới, đơn hàng được thanh toán trên GetFly sẽ được tự động đồng bộ sang LadiFlow.

 • Nếu bạn muốn đồng bộ dữ liệu trường tùy chỉnh từ GetFly sang LadiFlow, hãy tạo các trường tùy chỉnh tương ứng tại LadiFlow sau khi tích hợp.

Last updated