Tích hợp Get Response

  1. Tìm và chọn ứng dụng GetResponse trên danh sách ứng dụng tích hợp.

  1. Chọn Thêm liên kết.

  2. Mở thêm 1 cửa sổ trình duyệt mới, truy cập vào GetResponse đăng nhập với tài khoản của bạn.

  3. Trên GetResponse, chọn Tool, sau đó chọn Intergrations and API.

  4. Chọn tab API, sau đó chọn Generate API keys.

  5. Đặt tên cho API key, sau đó chọn Generate. Copy API key vừa được tạo.

  6. Quay trở về LadiFlow, dán vào API Key vừa sao chép trên Form thêm mới liên kết trên LadiFlow.

  7. Điền tên tích hợp và chọn Lưu liên kết.

Hiện tại hệ thống không giới hạn số tích hợp Get Response.

Last updated