Gửi Sms

Khi bạn muốn gửi tin nhắn SMS cho khách hàng của bạn, sử dụng hành động Gửi Sms.

Hành động gửi tin nhắn SMS chỉ thực hiện được nếu khách hàng thực hiện Trigger có dữ liệu số điện thoại trên LadiFlow.

Lưu ý:

  • Để gửi được tin nhắn SMS, bạn phải tích hợp tài khoản eSMS.

  • Tài khoản eSMS gửi tin phải có Brand name phải là CSKH

  1. Chọn +Thêm hành động, tìm và chọn hành động Gửi SMS.

  2. Nhập nội dung tin nhắn. Số ký tự tối đa cho phép 640 ký tự. Bạn có thể gắn biến dữ liệu của khách hàng bằng cách gõ {{ và chọn trường thông tin tương ứng.

  1. Chọn thêm liên kết khi muốn thêm đường dẫn vào tin nhắn và hành động sau khi click vào đường dẫn.

  2. Thêm hành động bổ sung: khi gửi tin thành công, gửi tin thất bại, khi khách hàng click vào link.

  3. Mở mục Chọn tài khoản, chọn tài khoản tích hợp gửi tin SMS. Nếu bạn chưa có, hãy tích hợp thêm.

  4. Mở mục kiểm tra, nhập số điện thoại để nhận tin nhắn kiểm tra trước khi xuất bản.

Lưu ý:

  • Dịch vụ SMS bạn sẽ phải trả phí theo số lượng tin. Tham khảo biểu phí tại Bảng giá chi phí và giới hạn hệ thống.

  • Với những khách hàng không có thông tin số điện thoại, số điện thoại không đúng, số điện thoại bàn thì sẽ không nhận được tin nhắn.

Để nối 2 hành động trong cùng 1 Flow bạn xem thêm tại đây Làm sao để nối 2 hành động trong Flow?

Last updated