Báo cáo Flow

Báo cáo chi tiết các thông tin của Flow, báo cáo chi tiết từng hành động trong Flow và từng khách hàng thực hiện trong Flow.

  1. Chọn Flow muốn xem báo cáo.

  2. Chọn Xem báo cáo .

LadiFlow giúp bạn có thể xem báo cáo chi tiết từng hành động trong flow: tỷ lệ mở, tỷ lệ click, số lượt gửi....

Để xem chi tiết báo cáo từng Trigger và khoảng thời gian, chọn bộ lọc ở đây.

Giải thích các số liệu trong báo cáo

Lượt chạy

Lượt chạy là số lần thực hiện trên tất cả Trigger trong Flow bao gồm các yêu cầu thoả mãn và không thoả mãn.

Các yêu cầu thoả mãn khi khách hàng thực hiện thoả mãn điều kiện thiết lập Trigger. Các yêu cầu không thoả mãn khi khách hàng thực hiện không thoả mãn điều kiện trong thiết lập Trigger.

Người đăng ký

Người đăng ký là số khách hàng

Tổng số khách hàng thực hiện trigger

Trigger của bạn có thể từ nhiều hành động thực hiện: từ 1 sequence khác, từ 1 flow khác... và mỗi Trigger có điều kiện khách hàng có thể kích hoạt được.

Tổng số khách hàng thực hiện trigger = tổng số khách hàng thực hiện trigger bao gồm những khách hàng không thoả mãn điều kiện và thoả mãn điều kiện thiết lập trong trigger.

Ví dụ Flow: Bạn sẽ gửi email cho khách hàng khi có đơn hàng mới được tạo trên LadiSales có giá trị lớn hơn 1 triệu đồng. Có 10 đơn hàng có giá trị lớn hơn 1 triệu đồng, và 15 đơn hàng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 1 triệu đồng.

=> Tổng số lượt hành động kích hoạt trigger= 10+15= 25

Tổng số khách hàng thực hiện hành động và tỷ lệ thực hiện hành động

Tổng số khách hàng thực hiện hành động: tổng số khách hàng đã/được thực hiện hành động mà người đó thoả mãn điều kiện kích hoạt trigger. Dù khách hàng của bạn thực hiện kích hoạt Trigger nhiều lần thì hệ thống chỉ ghi nhận là 1. Hành động của LadiFlow( gửi email, gửi tin nhắn, gắn tag...)và hành động của khách hàng(click button, mở link,...) đều tính theo công thức này.

Tỷ lệ thực hiện hành động=Tổng số khách hàng thực hiện hành động /Tổng số khách hàng thực hiện trigger

Số người nhận

Số người nhận = số người thực hiện hành động thành công

Ví dụ: các hành động gửi email, tin nhắn thì đây là số người đã nhận được email, tin nhắn thành công. Nếu hành động gọi AI call thì đây là số người đã nhận được cuộc gọi.

Tỷ lệ mở và số khách hàng mở

Số khách hàng mở = số khách hàng khác nhau mở tin nhắn, email trong flow. Với các hành động không phải gửi email, tin nhắn số khách hàng mở =0.

Tỷ lệ mở= số lượt mở/Tổng số khách hàng kích hoạt trigger.

Tỷ lệ click và số khách hàng click

Số khách hàng click= số khách hàng khác nhau click vào link, nút.. có trong nội dung tin nhắn, email đó. Với các hành động không phải gửi email, tin nhắn và nội dung email, tin nhắn không có link, nút thì số khách hàng click =0.

Tỷ lệ click= số khách hàng click/Tổng số khách hàng thực hiện hành động

Với các tin nhắn không chứa link, nút tỷ lệ click =0 và số khách hàng click =0.

Với các hành động không phải email, tin nhắn, số khách hàng mở và số khách hàng click =0.

Báo cáo chi tiết từng hành động

Bạn chọn vào hành động muốn xem báo cáo, báo cáo sẽ hiển thị thông tin bên cạnh.

Tuỳ theo từng hành động, LadiFlow cung cấp cho bạn những chỉ số báo cáo khác nhau. Những chỉ số này tính theo lượt hành động của khách hàng và hệ thống.

  • Đã gửi: số request LadiFlow đã gửi yêu cầu thực hiện hành động.

  • Lượt thành công: số tin nhắn/hành động được thực hiện thành công.

  • Lượt mở: số tin nhắn/email khách hàng đã mở.

  • Lượt click: tổng số click trên các tin nhắn/email nếu chưa link, nút.

  • Lượt hủy đăng ký: tổng số lượt hủy đăng ký ( đối với email).

  • Lượt complaints: số email complaints.

  • Lượt bounces: số email bounces.

Như hình trên, Tổng số lượt gửi =30, số email gửi thành công= 18. Nghĩa là, đã có 12 email gửi không thành công do là Email bounce ( địa chỉ không đúng, bị chặn ....)

Với các hành động với bên thứ 3 (Email, Zalo, Messenger, AI call....) tỷ lệ thành công phụ thuộc vào bên thứ 3, chất lượng dữ liệu và khách hàng của bạn. Ví dụ bạn gửi tin nhắn Messenger cho khách hàng khi khách hàng bình luận vào bài viết của bạn, khách hàng chặn page của bạn, tắt mạng, khoá tài khoản hoặc Messenger gửi tin không thành công do Page của bạn bị khoá... thì sẽ không thể thực hiện hành động thành công được. Ngoài ra lựa chọn hành động không phù hợp cũng dẫn tới tỷ lệ thành công thấp ví dụ tập khách hàng của bạn lấy từ Facebook nhưng bạn gửi email khi chưa có đủ thông tin email của họ.

Xem danh sách khách hàng trong hành động

Bạn chọn Danh sách khách hàng chi tiết để xem danh sách khách hàng trong hành động đó.

Bạn sẽ xem được chi tiết từng khách hàng tương tác với thông điệp của bạn: trạng thái, lượt mở, lượt click.

Last updated