SMS

Hướng dẫn tạo kênh tin nhắn SMS

Gửi tin SMS chỉ gửi được với những khách hàng có số điện thoại đúng và là số di động.

  1. Nhập nội dung tin nhắn. Số ký tự tối đa gửi 1 tin nhắn cho phép là 640 ký tự. Bạn có thể gắn biến dữ liệu của khách hàng bằng cách gõ {{ và chọn trường thông tin tương ứng. Nếu nội dung tin nhắn gửi lớn hơn 640 ký tự, tin nhắn sẽ không thể gửi đi.

  1. Chọn thêm liên kết khi muốn thêm đường dẫn vào tin nhắn và hành động sau khi click vào đường dẫn.

  2. Thêm hành động bổ sung: khi gửi tin thành công, gửi tin thất bại, khi khách hàng click vào link.

  3. Chọn các thông tin cho hành động bạn vừa thêm ở bước 3 nếu có.

  4. Mở mục Chọn tài khoản, chọn tài khoản tích hợp gửi tin SMS. Nếu bạn chưa có, hãy tích hợp thêm.

  5. Mở mục kiểm tra, nhập số điện thoại để nhận tin nhắn kiểm tra.

Lưu ý:

  • Dịch vụ SMS bạn sẽ phải trả phí theo số lượng tin đã gửi theo cước phí của nhà cung cấp dịch vụ

  • Với những khách hàng không có thông tin số điện thoại, số điện thoại không đúng, số điện thoại bàn thì sẽ không nhận được tin nhắn.

Last updated