HTTP Request

Khi bạn muốn gọi tới 1 API khác. Đây là hành động phù hợp khi bạn muốn đồng bộ, thực hiện hành động với hệ thống chưa tích hợp với LadiFlow.

  1. Chọn +Thêm hành động, tìm hành động HTTP Request.

  2. Điền thông tin API URL.

  3. Chọn phương thức: POST, GET.

  4. Chọn API Content Type.

  5. Điền API Request Header nếu có.

  6. Lần lượt thêm các thông tin trường dữ liệu để gọi API .

  • Tham số: bạn cần nhập các tham số được quy định trong API bạn cần thực hiện

  • Giá trị: giá trị của tham số, bạn có thể tùy chỉnh nội dung trong ô này cá nhân hóa theo từng khách hàng hoặc gửi nội dung cố định.

Để nối 2 hành động trong cùng 1 Flow bạn xem thêm tại đây Làm sao để nối 2 hành động trong Flow?

Last updated