Tạo khách hàng

Bạn và doanh nghiệp có thể tự tạo danh sách khách hàng khi đã có dữ liệu

Bạn có thể nhập file để tạo khách hàng với số lượng lớn, ngoài ra bạn có thể tự tạo khách hàng thủ công.

  1. Chọn Tạo khách hàng.

  1. Nhập các thông tin khách hàng vào Form.

  • Họ và tên yêu cầu tối đa 100 ký tự

  • Yêu cầu có ít nhất Email hoặc dữ liệu Số điện thoại

  1. Chọn Tạo khách hàng mới.

Lưu ý:

  • Thông tin khách hàng yêu cầu nhập Họ và tên, email hoặc số điện thoại.

  • Email của khách hàng tạo mới không được trùng với khách hàng đã có trên hệ thống.

  • Để bổ sung thêm các thông tin khác, bạn hãy cập nhật thông tin khách hàngCập nhật khách hàng.

Last updated