Thêm thành viên vào Webinar

Khi bạn muốn thêm khách hàng vào hội thảo trực tuyến Webinar trên nền tảng Zoom của bạn.

Khách hàng được thêm vào webinar là khách hàng đã kích hoạt trigger.

Thông tin địa chỉ email của khách hàng kích hoạt trigger phải đúng( đã xác thực) thì hành động mới được ghi nhận thực hiện thành công.

  1. Chọn Thêm hành động, tìm và chọn hành động Thêm thành viên vào webinar.

  1. Chọn tài khoản liên kết có chứa webinar của bạn.

  2. Chọn webinar sắp diễn ra trên tài khoản của bạn.

  3. Chọn Tên hiển thị của khách hàng khi tham gia vào webinar.

Lưu ý: Chỉ có thể thực hiện trigger với các hội thảo sắp diễn ra tại thời điểm hành động được thực hiện.

Để nối 2 hành động trong cùng 1 Flow bạn xem thêm tại đây Làm sao để nối 2 hành động trong Flow?

Last updated