AI Call

Tổng số thời gian gọi: tổng thời lượng cuộc gọi kể từ lúc khách hàng bắt máy đến lúc tắt máy trong khoảng thời gian lọc.

Số credit đã dùng: số credit đã sử dụng cho việc thực hiện hành động AI call (chỉ tính trên những cuộc gọi thành công) trong khoảng thời gian lọc.

Số tiền đã dùng: số tiền đã chi cho việc thực hiện hành động AI call trong khoảng thời gian lọc.

Báo cáo tin gửi và chi tiêu: Báo cáo lượng Email gửi thành công, thất bại và số tiền đã chi trong khoảng thời gian lọc.

Last updated