Khi một ai đó đăng ký Sequence

Sự kiện khi khách hàng đăng ký Sequence

Trigger hoạt động khi có một khách hàng đăng ký một sequence cụ thể. Các hành động sẽ được thực hiện với khách hàng đó.

Trigger được kích hoạt khi:

  • Đăng ký tự động từ Flow, Campaign, Sequence khác.

Lưu ý:

  • Khi huỷ đăng ký Sequence của 1 khách hàng, và đăng ký lại Sequence đó cho khách hàng trên thì Flow sẽ hoạt động từ đầu .

  1. Chọn Trigger Đăng ký Sequence.

  1. Chọn điều kiện kích hoạt trigger nếu muốn giới hạn tập khách hàng của flow, xem thêm tại Thêm điều kiện kích hoạt Trigger.

  2. Chọn Sequence kích hoạt trigger. Nếu chưa có dữ liệu, bạn có thể tạo mới Sequence Sequence.

Last updated