Links

Tích hợp Zalo

Tài khoản Zalo tích hợp phải là tài khoản Zalo OA Doanh nghiệp trả phí.
 1. 1.
  Tìm và chọn ứng dụng Zalo trên danh sách ứng dụng tích hợp.
 1. 2.
  Chọn Thêm liên kết.
 1. 3.
  Chọn Kết nối với Zalo.
 1. 4.
  Tích chọn Đồng ý và chọn Cho phép.
 1. 5.
  Điền tên tích hợp và chọn Lưu liên kết.
Hiện tại hệ thống không giới hạn số tích hợp Zalo. Các tích hợp Zalo phải có OA khác nhau.
Lưu ý: Tích hợp Zalo có hiệu lực trong vòng 30 ngày. Khi tích hợp Zalo hết hạn, bạn hãy đăng xuất và đăng nhập lại tài khoản Zalo trên LadiFlow