Bitrix24

LadiFlow cung cấp các Trigger với Bitrix24 như sau

  • Khi Deal mới được tạo

  • Khi Deal được cập nhật

  • Khách hàng mới được tạo

  • Khách hàng được cập nhật

Gợi ý các hành động phù hợp với các Trigger của Bitrix24:

  • Các hành động trên LadiFlow: gắn tag, đăng ký Sequence,....

  • Gửi Email nếu có dữ liệu địa chỉ email( đã xác thực) của khách hàng trên LadiFlow

  • SMS, Zalo ZNS, AI Call nếu có dữ liệu số điện thoại của khách hàng.

Last updated