Tích hợp Active Campaign

  1. Tìm và chọn ứng dụng Active Campaign trên danh sách ứng dụng tích hợp.

  1. Chọn Thêm liên kết.

  2. Mở 1 cửa sổ trình duyệt mới, truy cập vào website ActiveCampaignđăng nhập với tài khoản của bạn.

  3. Tại trang web của ActiveCampaign, chọn Setting, sau đó chọn Developer.

  4. Copy lần lượt URL và Key dán vào các trường Api URL và Api Key trên form thêm mới liên kết của LadiFlow.

  5. Điền tên tích hợp và chọn Lưu liên kết.

Hiện tại hệ thống không giới hạn số tích hợp Active Campaign.

Last updated