Links

SMS

Tin gửi thành công: Số tin Zalo quan tâm gửi thành công trong khoảng thời gian lọc.
Tin gửi thất bại: số tin Zalo quan tâm gửi thất bại trong khoảng thời gian lọc.
Số credit đã dùng: số credit đã sử dụng cho việc gửi tin Zalo quan tâm (chỉ tính trên tin gửi thành công) trong khoảng thời gian lọc.
Số tiền đã dùng: số tiền đã chi cho việc gửi tin Zalo quan tâm trong khoảng thời gian lọc.
Báo cáo tin gửi và chi tiêu: Báo cáo lượng Email gửi thành công, thất bại, credit đã dùng và số tiền đã chi trong khoảng thời gian lọc.
Last modified 3mo ago