Bắt đầu 1 Flow khác

Khi bạn muốn chuyển hướng hành động sang 1 flow khác.

Flow muốn chuyển hướng phải là Flow đã xuất bản.

Sau khi cài đặt flow chuyển hướng, để Flow hiện tại của bạn hoạt động được cần truy cập vào Flow chuyển hướng và cài đặt thông số cho trigger mà hệ thống tự động tạo Cài đặt thông số cấu hình trong Flow chuyển hướng

  1. Chọn + Thêm hành động, tìm và chọn hành động Bắt đầu một Flow khác.

  1. Chọn Flow trong danh sách Flow bạn đã xuất bản.

  2. Lần lượt thêm các hành động khác nếu có.

Cài đặt thông số cấu hình trong Flow chuyển hướng

Nếu loại hành động trong Flow này khác các hành động trong flow muốn chuyển tiếp, hoàn thành Flow. Để xuất bản, hệ thống sẽ hiển thị thông báo như sau:

  1. Chọn vào từng Trigger trên thông báo.

  2. Chọn xem đúng Trigger trên thông báo

  1. Cài đặt các thông tin tài khoản cấu hình và các thông tin khác yêu cầu nếu có.

  2. Chọn Lưu Triggerkích hoạt trigger.

Bây giờ bạn có thể xuất bản Flow ban đầu.

Last updated