Tích hợp SMTP

  1. Tìm và chọn ứng dụng SMTP trên danh sách ứng dụng tích hợp

  2. Chọn Thêm liên kết.

  3. Điền đầy đủ thông tin cấu hình SMTP vào form.

  4. Nhập tên tích hợp và chọn Lưu liên kết.

Lưu ý: Tỷ lệ gửi email thành công cũng phụ thuộc vào nhà cung cấp SMTP của bạn.

Hiện tại hệ thống không giới hạn số tích hợp SMTP.

Last updated