Danh sách APIs

Danh sách API để tích hợp

Danh sách mã hành động của Flow/Campaign/Sequence

Tên hành động

MESSAGE

Tin nhắn Messenger

SMS

Tin nhắn SMS

EMAIL

Thư Email

START_FLOW

Bắt đầu 1 flow khác

CONDITION

Hành động điều kiện

ZALO

Tin nhắn Zalo ZNS

ZALO_CARE

Tin nhắn Zalo quan tâm

SMART_DELAY

Hành động Hẹn giờ

AI_CALL

Cuộc gọi AI

WEB_PUSH_NOTIFICATION

Gửi thông báo website

LADICHAT

Gửi tin LadiChat

ADD_TAG

Thêm Tag

REMOVE_TAG

Gỡ Tag

ADD_CUSTOM_FIELD

Chỉnh sửa trường tùy chỉnh

REMOVE_CUSTOM_FIELD

Xóa trường tùy chỉnh

SUBSCRIBE_TO_SEQUENCE

Đăng ký Sequence

UN_SUBSCRIBE_TO_SEQUENCE

Hủy đăng ký Sequence

EXTERNAL_REQUEST

HTTP Request

LEAD_SCORE

Điều chỉnh Lead Scoring

ADD_VOUCHER

Phân phối Voucher

SENT_NOTIFICATION

Gửi thông báo email

SEND_NOTIFICATION_SLACK

Gửi thông báo Slack

SEND_NOTIFICATION_TELEGRAM

Gửi thông báo Telegram

GETRESPONSE

Đồng bộ với GetResponse

ACTIVE_CAMPAIGN

Đồng bộ với Active Campaign

HUBSPOT

Đồng bộ với Hubspot

INFUSION_SOFT

Đồng bộ với InfusionSoft

GOOGLE_SHEET

Đồng bộ với Google Sheet

CONVERTKIT

Đồng bộ với ConvertKit

MAIL_CHIMP

Đồng bộ với MailChimp

ZOOM_CREATE_MEETING_REGISTRANT

Thêm thành viên vào cuộc họp

ZOOM_CREATE_WEBINAR_REGISTRANT

Thêm thành viên vào webinar

GETFLY_CREATE_CUSTOMER

Đồng bộ với Getfly

BITRIX24_CREATE_CUSTOMER

Đồng bộ với Bitrix24

GOOGLE_CALENDAR

Thêm khách hàng vào sự kiện Google Calendar

IPOS_CREATE_CUSTOMER

Đồng bộ với iPOS

TIKTOK_ADS_POSTBACK

Tiktok Ads Postback

EMAIL_AI

AI email

CONTENT_AI

Nội dung AI

Last updated