Tạo Tag khách hàng

HTTP request

Example Request

curl --location 'https://api.service.ladiflow.com/1.0/customer/create-tag' \
--header 'Api-Key: {Api-Key}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "name": "Test"
}'

Tham số header

Tham sốKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả

Api-Key

string

API key lấy trên LadiFlow

Tham số Body

Tham sốKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả

name

string

Tên tag

Example response

{
 "data": {
   tag_id: ""
 },
 "message": "Thành công",
 "code": 200
}

Cấu trúc thuộc tính data

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả

data

Object

Dữ liệu tag

message

string

Thông điệp

code

number

Mã phản hồi

Last updated