Gửi thông báo Telegram

Nếu bạn muốn hệ thống gửi thông báo tới tài khoản Telegram của bạn hoặc 1 nhóm chat bất kỳ, bạn hãy sử dụng hành động này.

Tích hợp vs Father bot để gửi thông báo tới group chat của bạn. ChatBot sẽ thay bạn gửi thông báo vào nhóm chat. Nếu bạn chưa tích hợp Telegram, xem hướng dẫn tích hợp chatbot và tài khoản Telegram tại Tích hợp Telegram.

  1. Chọn + Thêm hành động, tìm và chọn hành động Gửi thông báo Telegram.

  2. Chọn tài khoản liên kết.

  3. Điền chat ID. Đây là id đoạn chat mà bạn đã gắn chatbot. Lưu ý sao chép cả dấu "-", và truy cập ứng dụng telegram bản web để lấy mã.

  1. Nhập nội dung thông báo.

Để nối 2 hành động trong cùng 1 Flow bạn xem thêm tại đây Làm sao để nối 2 hành động trong Flow?

Last updated