Các trạng thái gửi tin trên LadiFlow

Bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn các trạng thái gửi tin trên LadiFlow.

Các trạng thái gửi tin trên LadiFlow

Để gửi 1 tin nhắn, email hoặc thực hiện 1 hành động liên quan đến các hệ thống khác, LadiFlow cần gửi yêu cầu( request) tới hệ thống đó. Hệ thống thứ 3 nhận được yêu cầu sẽ thực hiện yêu cầu với đúng Khách hàng đã thiết lập trên LadiFlow và gửi lại LadiFlow kết quả thực hiện và tương tác của Khách hàng( nếu có). Dưới đây là hình ảnh mô tả quá trình gửi tin Zalo Quan tâm, ZNS tới Khách hàng của bạn từ LadiFlow:

Sau khi tin được gửi thành công, mọi tương tác của khách hàng: click, mở tin, trả lời tin nhắn... đều được Zalo gửi về LadiFlow( phụ thuộc vào từng loại tin). Tương tự như Zalo, các nền tảng khác: Messenger, Mail... cũng có cơ chế gửi tin và phản hồi tương tự.

Với từng giai đoạn gửi tin, trên LadiFlow sẽ có trạng thái gửi tin khác nhau cụ thể như bảng dưới đây:

Hành độngTrạng thái

Gửi Email

 • Đã gửi: Đã gửi yêu cầu( Request) sang Mail server( bao gồm kết quả thành công và thất bại)

 • Đang xử lý: Đã gửi yêu cầu(Request) thành công tới hệ thống Mail server.

 • Đã nhận: Email đã tới hòm thư người nhận.

 • Đã thất bại: Gửi yêu cầu( Request) tới Mail server và bị Mail server từ chối hoặc Email bị trả về(Bounce)

 • Đã mở: Khách hàng đã đọc Email trên trình duyệt hoặc có thông báo trên thiết bị đi động

 • Đã click: Khách hàng đã click vào link bất kỳ có trong Email

 • Hủy đăng ký: Khách hàng đã hủy đăng ký( Unsubcribe)

 • Báo xấu:

 • Bị trả về: Bounced Email. Mail server trả về trạng thái bounced email

Gửi tin Zalo quan tâm

 • Đã gửi: Đã gửi yêu cầu(Request) tới Zalo( bao gồm kết quả thành công và thất bại)

 • Đã nhận: tin Zalo đã tới người nhận.

 • Đã mở: Khách hàng đã mở( đọc) tin.

 • Gửi thất bại: Gửi yêu cầu( Request) tới Zalo thất bại.

 • Đang xử lý: Đã gửi yêu cầu( Request) tới Zalo thành công nhưng tin chưa gửi được tới thiết bị người nhận.

 • Đã click: Khách hàng đã click vào nút trong tin nhắn.

Gửi tin ZNS

 • Đã gửi: Đã gửi yêu cầu(Request) tới Zalo( bao gồm kết quả thành công và thất bại)

 • Đã nhận: ZNS đã tới điện thoại người nhận.

 • Đang xử lý: Đã gửi yêu cầu( Request) tới Zalo thành công nhưng tin chưa gửi được tới thiết bị người nhận.

 • Gửi thất bại: Gửi yêu cầu( Request) tới Zalo thất bại.

Gửi tin Messenger

 • Đã gửi: Đã gửi yêu cầu(Request) tới Messenger ( bao gồm kết quả thành công và thất bại)

 • Đã nhận: tin Messenger đã tới người nhận.

 • Đã mở: Khách hàng đã mở( đọc) tin.

 • Gửi thất bại: Gửi yêu cầu( Request) tới Messenger thất bại.

 • Đã click: Khách hàng đã click vào nút trong tin nhắn

Gửi tin SMS

 • Đã gửi: Đã gửi yêu cầu(Request) tới ESMS ( bao gồm kết quả thành công và thất bại)

 • Đã nhận: tin sms đã tới người nhận.

 • Đang xử lý: Đã gửi yêu cầu( Request) tới ESMS thành công nhưng tin chưa gửi được tới thiết bị người nhận.

 • Gửi thất bại: Gửi yêu cầu( Request) tới ESMS thất bại.

 • Đã click: Khách hàng đã click vào Đường dẫn( link) trong tin nhắn

AI call

 • Đã gửi: Đã gửi yêu cầu(Request) tới AI CALL( bao gồm kết quả thành công và thất bại)

 • Đã nhận: Đã gửi yêu cầu( Request) tới AI CALL thành công.

 • Gửi thất bại: Gửi yêu cầu( Request) tới AI CALL thất bại.

 • Đã nghe: Khách hàng đã nghe máy( chấp nhận cuộc gọi).

HTTP request

 • Gửi thành công: Gửi API và nhận được response code =200

 • Đã thất bại: Gửi API và nhận được response code khác 200

Hẹn giờ

 • Đã gửi: Đã/đang thực hiện chờ

Phân phối voucher

 • Đã gửi: Đã tạo danh sách khách hàng chờ nhận voucher

 • Đang xử lý: Chờ phân phối voucher

 • Đã thất bại: Không thể phân phối voucher

 • Đã nhận: Đã phân phối voucher thành công.

Đồng bộ với nền tảng khác (GetResponse, GetFly...)

 • Đã gửi: Gửi API cho bên thứ 3 và nhận về kết quả thành công hoặc thất bại

 • Gửi thành công:Gửi API cho bên thứ 3 và nhận response code bằng 200

 • Đã thất bại: Gửi API cho bên thứ 3 và nhận về response code khác 200

Bắt đầu flow khác

 • Đã gửi: Gửi khách hàng sang Flow khác( bao gồm thành công và thất bại)

 • Gửi thành công: Khách hàng đã sang Flow thiết lập và thực hiện kịch bản

 • Gửi thất bại: Gửi khách hàng sang Flow khác thất bại.

Các hành động còn lại

 • Đã gửi: Đã gửi API hoặc gửi yêu cầu thực hiện

 • Gửi thành công: Thực hiện hành động thành công

 • Gửi thất bại: Thực hiện hành động thất bại.

Về nguyên nhân thất bại của từng tin, từng hành động khác nhau. Bạn xem chi tiết lỗi tại Báo cáo Hoạt động khách hàng.

Last updated