Đăng ký sequence

Đăng ký sequence cho khách hàng

HTTP request

Example Request

curl --location 'https://api.service.ladiflow.com/1.0/sequence/subscribe' \
--header 'Api-Key: {{API-KEY}}' \
--data-raw '{
  "email": "test@gmail.com",
  "custom_fields": [
    {
    "name": "ldp_pkg_name",
    "value": "LADIPAGE-PRO"
    },
    {
    "name": "ldp_pkg_name1",
    "value": "LADIPAGE-PRO"
    }
  ],
  "external_data": [
    {
    "name": "name1",
    "value": "Value1"
    },
    {
    "name": "name2",
    "value": "Value2"
    }
  ],
  "sequence_id": "YOUR_SEQUENCEID"
}'

Tham số header

Tham sốKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả

Api-Key

string

API key lấy trên LadiFlow

Tham số Body

Tham sốKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả

email

string

email của khách hàng

sequence_id

string

ID của sequence

custom_fields

List Object

Dữ liệu trường tuỳ chỉnh

external_data

List Object

Dữ liệu bổ sung

Example response

{
  "data": {},
  "message": "Thành công",
  "code": 200
}

Cấu trúc thuộc tính data

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả

data

Object

message

string

Thông điệp

code

number

Mã phản hồi

Last updated