Links

Đăng ký sequence

Đăng ký sequence cho khách hàng

HTTP request

Example Request

curl --location 'https://api.service.ladiflow.com/1.0/sequence/subscribe' \
--header 'Api-Key: {{API-KEY}}' \
--data-raw '{
"email": "[email protected]",
"custom_fields": [
{
"name": "ldp_pkg_name",
"value": "LADIPAGE-PRO"
},
{
"name": "ldp_pkg_name1",
"value": "LADIPAGE-PRO"
}
],
"external_data": [
{
"name": "name1",
"value": "Value1"
},
{
"name": "name2",
"value": "Value2"
}
],
"sequence_id": "YOUR_SEQUENCEID"
}'

Tham số header

Tham số
Kiểu dữ liệu
Bắt buộc
Mô tả
Api-Key
string
API key lấy trên LadiFlow

Tham số Body

Tham số
Kiểu dữ liệu
Bắt buộc
Mô tả
Text
email
string
email của khách hàng
sequence_id
string
ID của sequence
custom_fields
List Object
Dữ liệu trường tuỳ chỉnh
external_data
List Object
Dữ liệu bổ sung

Example response

{
"data": {},
"message": "Thành công",
"code": 200
}

Cấu trúc thuộc tính data

Thuộc tính
Kiểu dữ liệu
Mô tả
data
Object
message
string
Thông điệp
code
number
Mã phản hồi