Cuộc họp mới

Khi cuộc họp mới được tạo trên tài khoản Zoom của bạn.

Trigger hoạt động khi tài khoản zoom của bạn có cuộc họp mới. Tất cả các khách hàng trong điều kiện thiết lập trigger đủ thông tin thực hiện hành động sẽ được thực hiện hành động.

Lưu ý:

  • Tất cả các khách hàng trong điều kiện thiết lập trigger sẽ được thực hiện hành động

  • Hành đông được thực hiện thành công hay không phụ thuộc vào thông tin dữ liệu của khách hàng

Gợi ý các hành động phù hợp với Trigger:

  • Thêm thành viên vào cuộc họp Zoom

  • Gửi Email nếu đã thông tin địa chỉ email( đã xác thực) của khác hàng trên LadiFlow

  • Hành động trên LadiFlow: gắn tag, bỏ tag, đăng ký Sequence....

  • SMS, AI Call, Zalo ZNS nếu đã thông tin số điện thoại khách hàng trên LadiFlow

  1. Chọn + Thêm Trigger, chọn trigger Cuộc họp mới.

  1. Chọn tài khoản cấu hình Zoom. Nếu bạn chưa có, hãy tích hợp thêm.

  2. Mở mục Thiết lập Trigger, điền các thông tin Điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tập khách hàng trong flow. Xem thêm tại Thêm điều kiện kích hoạt Trigger.

  3. Kiểm tra tài khoản zoom, đảm bảo rằng tài khoản của bạn đang hoạt động.

Last updated