Đăng ký Sequence

Thêm khách hàng vào 1 Sequence của bạn.

Khách hàng thực hiện trigger sẽ được đăng ký Sequence mà bạn thiết lập trong Flow.

  1. Chọn +Thêm hành động, tìm và chọn hành động Đăng ký Sequence.

  1. Chọn Sequence mà bạn muốn khách hàng đăng ký. Nếu bạn chưa có Sequence nào hãy tạo mới.

Lưu ý:

  • Nếu tắt cho phép lặp lại sequence, khách hàng của bạn đã đăng ký Sequence đó, Sequence hiện tại vẫn tiếp tục chạy tiếp, hệ thống ghi nhận thực hiện thành công với khách hàng đó.

  • Nếu Sequence được cài đặt cho phép lặp lại, khách hàng của bạn đã hoàn thành hoặc đang chạy sequence đó, Sequence sẽ thực hiện với khách hàng đó 1 lần nữa sau khi hoàn thành lượt chạy trước đó, hệ thống ghi nhận thực hiện hành động thành công.

Để nối 2 hành động trong cùng 1 Flow bạn xem thêm tại đây Làm sao để nối 2 hành động trong Flow?

Last updated