Gọi AI call

Khi bạn muốn tạo cuộc gọi AI tới số điện thoại của khách hàng.

Cuộc gọi AI chỉ có thể thực hiện nếu có dữ liệu số điện thoại đúng của khách hàng trên LadiFlow .

  1. Chọn Thêm hành động, tìm và chọn hành động Gọi AI Call.

  1. Chọn chiến dịch. Nếu bạn chưa có chiến dịch nào, hãy liên hệ với Chăm sóc khách hàng của LadiFlow để tạo chiến dịch. Chiến dịch sẽ được tạo theo yêu cầu của bạn.

Tham khảo bảng giá chi phí tại đây Bảng giá chi phí và giới hạn hệ thống.

  1. Thiết lập các thông tin theo chiến dịch.

  2. Chọn các hành động bổ sung: hành động khi khách hàng nghe máy, hành động khi máy bận, hành động khi khách không nhấc máy. Sau đó chọn hành động tương ứng với từng trường hợp.

  3. Nhập các thông tin yêu cầu của các hành động bạn vừa thêm ở bước 3.

Để nối 2 hành động trong cùng 1 Flow bạn xem thêm tại đây Làm sao để nối 2 hành động trong Flow?

Last updated