Khách hàng mới được tạo/cập nhật

Trigger hoạt động khi bạn tạo mới hoặc cập nhật thông tin khách hàng trên LadiChat. Đảm bảo rằng bạn đã tích hợp với LadiChat.

Gợi ý các hành động phù hợp:

  • Gửi tin LadiChat

  • Gửi Email nếu thông tin email (đã xác thực) trên LadiFlow

  • SMS, Zalo ZNS, AI Call nếu có dữ liệu số điện thoại của khách hàng.

  • Các hành động trên LadiFlow: gắn tag, đăng ký Sequence, thêm trường tuỳ chỉnh....

  1. Chọn + Thêm Trigger, tìm và chọn trigger Khách hàng mới được tạo hoặc Khách hàng được cập nhật trên LadiChat.

  2. Chọn mục Thiết lập trigger, thêm điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tệp khách hàng trong flow. Xem thêm tạiThêm điều kiện kích hoạt Trigger.

  3. Chọn Lưu Trigger để lưu thông tin.

Last updated