Third-party

Báo cáo third-party là báo cáo các hoạt động đồng bộ với các nền tảng thứ 3: Đồng bộ Google sheet, Đồng bộ convertKit....

Tin gửi thành công: số hành động được thực hiện thành công trong khoảng thời gian lọc.

Tin gửi thất bại: số hành động thực hiện thất bại trong khoảng thời gian lọc.

Số Credit đã dùng: số credit đã sử dụng cho hành động (chỉ tính hành động thực hiện thành công) trong khoảng thời gian lọc.

Báo cáo tin gửi và chi tiêu: báo cáo số lượng hành động thành công, thất bại, số credit đã dùng trong khoảng thời gian lọc.

Last updated