Kịch bản của tôi

LadiFlow giúp bạn lưu trữ các kịch bản của bạn để tái sử dụng.

Lưu kịch bản

  1. Chọn kịch bản muốn lưu, sau đó chọn Lưu kịch bản.

  1. Điền đầy đủ các thông tin vào form.

  • Nếu chọn tạo kịch bản mới, bạn sẽ lưu kịch bản thành kịch bản mẫu mới.

  • Nếu chọn thay thế mẫu đã tạo, bạn sẽ thay thế kịch bản này với 1 kịch bản bạn đã lưu.

  1. Chọn Lưu kịch bản.

Xem danh sách kịch bản của tôi

Chọn Thư viện mẫu trên thanh menu, sau đó chọn Kịch bản của tôi.

Xoá kịch bản của tôi

Tích chọn các kịch bản muốn xoá, chọn hành động, chọn Xoá.

Chọn kịch bản muốn xoá, chọn Xoá

Sử dụng kịch bản của tôi

Cách 1: Chọn kịch bản muốn sử dụng, sau đó chọn Dùng kịch bản.

Cách 2: Chọn chức năng sử dụng kịch bản mẫu khi tạo Flow.

  1. Chọn Flows trên thanh menu, sau đó chọn Tạo Flow.

  2. Chọn Sử dụng Flow mẫu.

  3. Chọn tab Kịch bản của tôi.

  4. Chọn kịch bản muốn sử dụng, sau đó chọn Dùng kịch bản.

Last updated