Đồng bộ với nền tảng khác

Hành động đồng bộ khách hàng thực hiện trigger với các nền tảng khác

LadiFlow sẽ gửi dữ liệu khách hàng thực hiện trigger cho các nền tảng khác như: GetResponse, ActiveCampaign, Hubspot, InfusionSoft,....Như vậy, tại các nền tảng khác bạn sẽ có thêm các khách hàng được đồng bộ trong tập dữ liệu.

Tuỳ theo từng nền tảng, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập các thông tin khác nhau hoặc các thông tin mapping dữ liệu.

Riêng với Google Sheet, dữ liệu khách hàng thực hiện trigger sẽ được lưu vào file sheet của bạn. Các thông tin cột trong google sheet do bạn quy định, LadiFlow sẽ tự động thêm dữ liệu vào file bạn đã cài đặt.

Để thực hiện được hành động, bạn cần chọn tài khoản liên kết tại các nền tảng đó. Nếu bạn chưa có hãy tích hợp thêm. Riêng với Google Sheet bạn phải chọn trang tính mà bạn muốn có dữ liệu đồng bộ.

Last updated