Người mới đăng ký cuộc họp

Khi có người đăng ký tham dự cuộc họp của bạn

Trigger hoạt động khi có ai đó đăng ký form tham gia cuộc họp của bạn.

Gợi ý các hành động phù hợp với Trigger:

  • Gửi Email

  • Hành động trên LadiFlow: gắn tag, bỏ tag, đăng ký Sequence....

  • SMS, AI Call, Zalo ZNS nếu có thông tin số điện thoại khách hàng trên LadiFlow.

  1. Chọn +Thêm Trigger, tìm và chọn trigger Người mới đăng ký cuộc họp.

  1. Chọn tài khoản Zoom cấu hình. Nếu bạn chưa có hãy tích hợp thêm.

  2. Mở mục Thiết lập Trigger, điền các thông tin Điều kiện kích hoạt nếu muốn giới hạn tập khách hàng trong flow. Xem thêm tại Thêm điều kiện kích hoạt Trigger .

  3. Chọn cuộc họp sắp diễn ra.

  4. Kiểm tra tài khoản zoom, đảm bảo rằng tài khoản của bạn đang hoạt động.

Lưu ý:

  • Cuộc họp phải yêu cầu nhập form đăng ký trước khi tham gia.

  • Cuộc họp chưa diễn ra tại thời điểm kích hoạt trigger.

Last updated