Trường tuỳ chỉnh

LadiFlow giúp bạn quản lý danh sách các trường tuỳ chỉnh mà bạn đã tạo. Các trường tuỳ chỉnh do bạn tự tạo để tích hợp với nhiều hệ thống và tự quản lý dữ liệu theo yêu cầu.

  1. Chọn Cài đặt, sau đó chọn Trường tuỳ chỉnh.

  2. Bạn có thể tìm kiếm trường tuỳ chỉnh theo tên hiển thị hoặc tên trường.

Tên trường hay còn gọi là biến tuỳ chỉnh, giúp bạn gắn vào nội dung email, tin nhắn theo thông tin khách hàng bằng cách sử dụng {{tên trường}}.

Để thêm mới trường tuỳ chỉnh, bạn chọn +Tạo trường tuỳ chỉnh. Điền các thông tin vào form.

  • Tên hiển thị.

  • Tên trường( định danh): không được dùng ký tự đặc biệt, khoảng cách và ký tự có dấu. Ví dụ last_sequence_register.

  • Kiểu dữ liệu: chọn kiểu dữ liệu cho trường thông tin : văn bản, dạng số, danh sách... tuỳ theo nhu cầu của bạn.

  • Mô tả: mô tả về chức năng, cách sử dụng trường tùy chỉnh.

Để xoá trường tuỳ chỉnh, bạn chọn trường muốn xoá, chọn xoá và xác nhận dữ liệu xoá.

Nếu bạn xoá trường tuỳ chỉnh, tất cả khách hàng của bạn sẽ mất dữ liệu trường tuỳ chỉnh đó.

Để sửa trường tuỳ chỉnh, bạn chọn trường thông tin muốn chỉnh sửa và chọn Sửa.

LadiFlow chỉ cho phép bạn sửa tên hiển thị trường tuỳ chỉnh..

Last updated