Thêm bản ghi SPF để hạn chế rơi vào thư mục SPAM

SPF là gì? SPF mang lại lợi ích gì ?

Chứng thực SPF (SPF Record – Sender Policy Framework) là một hệ thống đánh giá email nhằm phát hiện email có phải được giả mạo hay không nhờ vào cơ chế cho phép hệ thống nhận email, kiểm tra email được gởi từ một domain có được xác quyền bởi người quản trị domain.
Danh sách những máy chủ (host) sử dụng để gửi email được thông báo trong bảng ghi của DNS dưới dạng bảng ghi tên là TXT.
Email gửi spam thường sử dụng địa chỉ email gửi giả mạo, vì vậy SPF được xem như là một kỹ thuật dùng để loại trừ email spam.

Cấu hình SPF mang đến lợi ích gì?

 • Tăng độ tin tưởng với hệ thống bên nhận hơn khi nhận mail đến từ domain có khai báo SPF.
 • Nhận được sự ưu tiên của Gmail, Yahoo khi kiểm tra nhờ vào các email gửi từ domain có khai báo SPF

Cấu hình bản ghi SPF

Đối với những ai đang dùng email cho 2 hệ thống song song để gửi/nhận email

Trường hợp 1: Google Mail và LadiFLow

Thêm 1 record với thông tin sau:
 1. 1.
  Host Records: @
 2. 2.
  Record Type: TXT
 3. 3.
  Value/Destination: v=spf1 include:_spf.google.com include:amazonses.com ~all

Trường hợp 1: Zoho Mail và LadiFLow

Thêm 1 record với thông tin sau:
 1. 1.
  Host Records: @
 2. 2.
  Record Type: TXT
 3. 3.
  Value/Destination: v=spf1 include:zcsend.net include:zoho.com include:amazonses.com ~all

Trường hợp 1: Outloo kMail và LadiFLow

Thêm 1 record với thông tin sau:
 1. 1.
  Host Records: @
 2. 2.
  Record Type: TXT
 3. 3.
  Value/Destination: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:amazonses.com ~all