Links

Lịch sử giao dịch

Bạn có thể xem danh sách các giao dịch trừ credit, tiền của mình theo khoảng thời gian.
Trong đó:
  • Tổng credit : số credit bạn đã sử dụng.
  • Tổng chi phí: tổng tiền bạn đã chi cho các nền tảng sử dụng phí( gửi sms, ai call, zalo...).
  • Mã giao dịch: hệ thống tự tạo.
Bạn có thể lọc theo loại giao dịch, khoảng thời gian để xem tổng chi phí đã bỏ ra.
Chọn Chi tiết để xem chi tiết từng giao dịch.
Ngoài ra, bạn có thể xuất file báo cáo Excel.